Sprint 2

Kiezen conceptontwerp

Co-creatie in een aanbesteding voor bruggen: dat gebeurt niet vaak. De Gemeente Almere en Provincie Flevoland doen het. Zij startten 2 april 2019 een open innovatie challenge voor de Floriade Expo 2022. Drie gemengde teams van aannemers en experts werken elk aan ontwerpen voor twee innovatieve, circulaire bruggen voor het Floriade2022 terrein.

Onder begeleiding van de bureaus Noorderwind en Zeewaardig Service Design komen de teams op 9 mei samen voor de tweede sprint van dit open innovatietraject. Een intensieve dag waarin ideeën en innovaties gedeeld en bediscussieerd worden en waarin enkele uitgewerkt en weer geschrapt werden tot er een aantal conceptontwerpen overbleef.

Sprint 2 samenwerken

Ruimte in zicht

Om de innovatieve teams zoveel mogelijk creatieve vrijheid te geven heeft de opdrachtgever ernaar gestreefd minimale voorwaarden en kaders te stellen. Om de brug wel aan te laten sluiten bij de omgeving en de thema’s van de Floriade zijn vrij specifieke criteria opgesteld in een zogenoemd bruggenpaspoort. De teams hadden vragen over de functionaliteit achter de eis om zo voldoende ruimte voor innovaties te houden.

Voorafgaand aan de bijeenkomst was daarom een vragenuurtje ingelast. Het resultaat: de aannemers voelen zich beter geïnformeerd en zien iets meer ruimte. Toch voelen ze nog steeds wel beperkingen die het bruggenpaspoort oplegt, of zoals één deelnemer het formuleerde: “De ruimte en innovaties zit in de kleine elementen.”

De teams zochten naast ruimte binnen de eisen ook meer ruimte in tijd. Omdat een innovatief proces alleen werkt als partijen open staan om te leren en flexibel te zijn, is er ook hier gezocht naar oplossingen. Het resultaat: meer tijd tussen de sessies en een extra sessie over contractvorming. Overigens vinden niet alle aannemers die extra tijd een voordeel: verschillende bedrijven werken op verschillende manieren, en één aannemer zag het juist als efficiënter tijdsgebruik om het project korter te houden. In dit geval gaf de meerderheid van stemmen de doorslag.

Sprint 2 overleg

Data delen

Bij teams die bestaan uit deelnemers van verschillende organisaties is het uitwisselen van informatie en het toegang hebben tot de actuele informatie belangrijk. De opdrachtgever stelt daarom een Gemeenschappelijke Data Omgeving (GDO) beschikbaar aan de teams. In een korte presentatie legde de leverancier van het GDO uit hoe de deelnemers binnen een afgeschermd deel van het platform informatie kunnen delen en actualiseren. Dit geeft hun de mogelijkheid om tussen de bijeenkomsten gezamenlijk te werken aan de ontwerpen.

 

 

Droom en werkelijkheid

Tijdens de sessie houden de leden van de drie teams eerst korte presentaties over het huiswerk: inspirerende bestaande innovaties die toegepast zouden kunnen worden op de circulaire bruggen. Wat opvalt tijdens de presentaties is dat de experts gemiddeld gezien met wat extremere innovaties komen dan de aannemers: die kijken praktischer, meer naar uitvoerbaarheid.

Eén van de experts, die zichzelf omschrijft als een bèta, snapt wel het nut van die meer extreme voorbeelden, ook al heeft hij zelf ook van nature de neiging om ze onpraktisch te vinden. “Het dwingt je wel om de grens op te zoeken van wat mogelijk is, in plaats van op voorhand al te kiezen voor wat zeker haalbaar is. Zo kom je wel tot meer innovatieve oplossingen.” Dat is precies het doel van de oefening. Toch heeft een aantal deelnemers er moeite mee dat er nog steeds weinig concreets is geproduceerd en het allemaal nog vrijblijvend voelt. Ook na het afronden van de conceptontwerpen blijft er nog genoeg te onderzoeken voor de teams. Toch is men blij dat de ideeën en richtingen aan het einde van deze tweede sprint echt concreter worden.

Sprint 2 tekenen

Tijd

Het is een intensieve dag waar veel gevraagd wordt van de deelnemers. De teams zitten ook in een fase waarin je aan de ene kant lijkt te verdrinken in opties en aan de andere kant de deadline, investeringsrisico’s en de wens om met iets goeds te komen, de druk verhogen. Met de extra programmapunten wordt die tijdsdruk nog sterker gevoeld.

Een les die hieruit geleerd kan worden is dat extra programmapunten rondom een intensieve co-creatie-sessie, zoals de informatiesessie en de uitleg over de data-omgeving, ver van te voren moeten worden overwogen, zodat het programma aangepast kan worden, of die onderdelen apart kunnen worden georganiseerd.

Volgende fase

De teams hebben door de verruiming in het schema nu meer tijd om hun concepten te onderzoeken op haalbaarheid en concreet richting te kiezen. Voor de volgende sessie zullen ze twee of meerdere concrete concepten voorleggen aan een panel van experts, bijvoorbeeld op het gebied van planning, ontwerp en vergunningen. Hoe zullen de deelnemers na de volgende sessie het co-creatieproces beoordelen? Hoe innovatief zullen de oplossingen blijken? Gaat het lukken binnen alle criteria te blijven? Blijf ons volgen om te zien hoe het verder gaat!

Lees ook:

Sprint 2 Hackaton