Sprint 4

Team samenstellen en kennismaken

Co-creatie in een aanbesteding voor bruggen: dat gebeurt niet vaak. De gemeente Almere en provincie Flevoland doen het. Zij startten 2 april 2019 een open innovatie challenge voor de Floriade Expo 2022. Drie gemengde teams van aannemers en experts werken elk aan ontwerpen voor twee innovatieve, circulaire bruggen voor het Floriade2022 terrein.

Onder begeleiding van de bureaus Noorderwind en Zeewaardig Service Design kwamen de teams op 11 juli samen voor de vierde sprint van dit open innovatietraject. Op deze dag werden de teams nog één keer uitgedaagd om nieuwe ideeën te verzinnen rondom hun ontwerpen om ook de ‘baten van de Floriade’ in hun concept op te nemen. Daarna hadden de teams twee uur vrije werktijd om met hun teams aan hun ontwerpen te zitten.

Sprint 4 overleg over baten

Ontwerpen steeds concreter

In de vorige sprint hebben de teams met experts overlegd over hun ontwerpen om een beter beeld te krijgen van de verschillende criteria en voorwaarden. Sindsdien is er veel werk verricht: de teams hebben nog eens met leden van het Q-team (team met experts die het kwaliteitsbeeld van de Floriade bewaken) gesproken om hun ontwerpen te staven. Daarnaast hebben de teams ook tussen de bijeenkomsten in met elkaar gewerkt aan de ontwerpen. De tijd aan het begin van de bijeenkomst wordt door ieder team gebruikt om bij te praten over de status van de ontwikkelplannen en te discussiëren over bevindingen van onderzoeken die in de tussentijd gedaan zijn.

In deze discussies zie je, net als door het hele proces heen, een contrast tussen degenen die mogelijkheden zien en degenen die beperkingen zien. De één ziet grenzen -gevoed door jaren ervaring waarin ze met een weerbarstige realiteit zijn geconfronteerd- en de ander -zoekend naar vernieuwing en verandering- ziet mogelijkheden en wil graag de grenzen opzoeken van wat realistisch is. De aannemers moeten hierin een balans zien te vinden: wat is ambitieus genoeg om de aanbesteding te kunnen winnen, maar ook: wat is nog uitvoerbaar?

Sprint 4 Baten van de Floriade

Baten van de Floriade

Een grote uitdaging van deze aanbesteding is dat er gevraagd wordt bij deze innovatieve, circulaire brug niet alleen te kijken naar de brug zelf, maar ook naar abstractere zaken, zoals de invloed van de brug op haar omgeving, omdat hier in de aanbesteding punten op gescoord kunnen worden. Het gaat er dan om wat een brug concreet kan toevoegen, b.v. hoe  kan je de brug een bron van kennis en onderwijs laten zijn, of van werkgelegenheid?

Om de teams in deze laatste sessie voordat de ontwerpen begin september worden gepresenteerd, te helpen ook dit gunningscriterium niet te vergeten, doen de teams een korte “braindraw”-oefening met als basis de “Baten van de Floriade”. Deze baten zijn gedefinieerd vanuit de “Growing Green Cities” visie waarbij de Floriade wil bijdragen aan oplossingen voor vragen rondom voeding, de groene omgeving, energieproductie en gezondheid.

Onder de baten vallen economische effecten, zoals de bestedingen van bezoekers bij hun bezoek aan de Floriade en opdrachten voor Almeerse bedrijven, het vliegwieleffect dat de Floriade kan hebben om meer groene initiatieven in Flevoland aan te trekken, of investeringen in infrastructuur als gevolg van de Floriade. Daarnaast de stadswijk met 600 nieuwe woningen die deels voor en na de Floriade wordt gerealiseerd en de baten voor jongeren die door de Floriade mogelijkheden krijgen om te leren van alles wat er rondom de Floriade gebeurt: innovatie, gezondheid, voedsel, etc. De eerste feedback van de teams is dat er -ondanks hun neiging om de concrete concepten nu eerst verder uit te werken- toch interessante ideeën zijn opgedaan die bij de concepten ingepast kunnen worden.

Inleveren ontwikkelplannen

De deadline komt dichterbij: 3 september moeten de innovatieteams hun ontwikkelplannen presenteren aan de hand van twee posters en een document van maximaal 25 pagina’s waarin per brugontwerp uitgelegd wordt op welke wijze er is voldaan aan de voorwaarden en gunningscriteria.

Er zit een vakantieperiode tussen en de deelnemers voelen de druk om iets goeds op te leveren in de beperkte tijd die ze nog gegeven is. Wat gaan de aannemers presenteren? Welke baten voor de Floriade kunnen de teams laten zien en hoe zijn die in hun twee innovatieve bruggenontwerpen verwerkt?

Sprint 4 Poster